کارشناسی ,گزارش ,هیات ,کارشناسان ,کارشناس ,قبلی ,هیات کارشناسی ,بنحو مناسب ,کارشناسی قبلی ,گزارش کارشناس ,صدور گزارش ,صدور گزارش تشریحی ,بنحو م

هیات کارشناسی :

کارشناسان رسمی دادگستری براساس ماده 258ق.آد.م انتخاب می شوند و همچنین براین اساس چنانچه نیاز بتعدد کارشناسان باشد ،عده منتخبین باید فرد باشد (5،3و...)که این کارشناسان تحت عنوان هیات کارشناسی مبادرت به اظهار عقیده می نمایند .

همچنین براساس ماده 260  همان قانون ،وصول نظر کارشناس به طرفین اعلام می شود و طرفین می توانند ظرف یک هفته  از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا" و اثباتا"بطور کتبی اظهار نمایند .

ضمنا" براساس ماده 258 فوق و تبصره آن،نظر اکثریت در هیات ملاک عمل قرار می گیرد واعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.

مطابق ماده 266 همان قانون ،چنانچه یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی ومشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضاء امتناء نماید،عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یا  امضای رای ،باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق  و به امضاء برسد .

با توجه به موارد فوق ،مجموعه اقداماتی که کارشناسان در مقام کارشناس هیات کارشناسی باید مورد ملاحظه قرار دهند بشرح زیر می باشد :

1-     بررسی مطابقت کارشناسی ارجاعی با صلاحیت خود

2-    بررسی تساوی تخصص اعضای هیات کارشناسی

3-   بررسی وجود اعتراض کتبی به گزارش کارشناس بدوی ویا هیات کارشناسی قبلی

4-   هماهنگی و تماس با کارشناسان دیگر و تشکیل اولین جلسه برنامه ریزی و زمانبندی انجام کار

5-   انتخاب یکی از کارشناسان بعنوان هماهنگ کننده و مسئول پیگیری برنامه ریزی انجام شده

6-  بررسی گزارش کارشناسی بدوی و یا هیات کارشناسی قبلی و در صورت وجود اعتراض کتبی به گزارشات قبلی وتعیین صحت اعتراض صورت پذیرفته با توجه به اسنادو مدارک مبنای صدور گزارشات،بصورت فردی و یا جمعی و تصمیم گیری جهت نحوه انجام کارشناسی و در صورت لزوم تماس با کارشناسان قبلی(توضیح اینکه هدف  قانونگذار در ماده 258 فوق و استفاده از تعدد کارشناسان ،قطعا" کارشناسی بصورت مجددا" انفرادی نبوده و کارشناسی بصورت هیات کارشناسی مطمئنا" باید بصورت جمعی انجام شود و در صورت اختلاف نظر بنحو مناسب در گزارش ،درج شود)

7-   چنانچه هیات کارشناسی نظر و گزارش کارشناس بدوی و یا هیات کارشناسی قبلی را متحدا" تایید نمایند بنظر می رسد نیازی به صدور گزارش تشریحی مجدد نبوده و هیات کارشناسی می تواند این موضوع را بنحو مناسب گزارش نمایند.

8-   چنانچه هیات کارشناسی نظر و گزارش کارشناس بدوی و یا هیات کارشناسی قبلی را متحدا" مغایر با اسنادومدارک موجود تشخیص دهند با  صدور گزارش تشریحی مجدد این موضوع را بنحو مناسب گزارش می نمایند.

9-    چنانچه نظر احدی از اعضای هیات کارشناسی  با سایر اعضا ء اختلاف داشته باشد ،نظر این عضو بعنوان نظر اقلیت ( در صورت تساوی تخصص ها) بنحو مناسب در گزارش درج می شود(چنانچه با توجه به موضوع اختلاف   ،تنظیم گزارش جداگانه ای لازم باشد ،تنظیم و ارائه همزمان آن  با گزارش سایر اعضاءو درج در گزارش اکثریت ،ضروری بنظر می رسد .

10-  چنانچه هیات کارشناسی نظر و گزارش کارشناس بدوی و یا هیات کارشناسی قبلی را متحدا" مغایر با اسنادومدارک موجود تشخیص ندهند لیکن صدور گزارش مجدد براساس اسناد و مدارک جدید صورت می پذیرد  با  صدور گزارش تشریحی مجدد این موضوع را بنحو مناسب گزارش می نمایند.بنظر می رسد لزوم درج این موضوع (تایید گزارش کارشناسان قبلی )بنحو مناسب در گزارش ضروری است .(در صورت لزوم می توان ضمن تایید گزارش کارشناسان قبلی ،فقط به اظهار نظر و تعیین آثار مدارک جدید ،اقدام نمود )

11-  با توجه به تبصره 6ماده 11تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری،"در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد."

منبع اصلی مطلب : محمد هادی حجتی
برچسب ها : کارشناسی ,گزارش ,هیات ,کارشناسان ,کارشناس ,قبلی ,هیات کارشناسی ,بنحو مناسب ,کارشناسی قبلی ,گزارش کارشناس ,صدور گزارش ,صدور گزارش تشریحی ,بنحو م
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : هیات کارشناسی