حسابرسی ,صلاحیت ,امور ,تجربی ,لیسانس ,موسسات ,سابقه  تجربی ,حسابرسی امور ,نیاز مستلزم  ,سابقه حسابرسی ,مستلزم  داشتن ,نیاز مستلزم  داشتن ,مستلز

ب صلاحیت های کارشنا سی در کانون کارشناسان رسمی دادگستری:

کانون کارشناسان رسمی دادگستری صلاحیتهای کارشناسی در رشته حسابداری و حسابرسی را در 10 ردیف بشرح زیرو بدون تعیین سقف ریالی  تعیین نموده است :

1-1 رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی

2-1- حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ،ازجمله بنیادها و شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه

3-1- حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها ،  سازمانها،و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی

4-1- حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی

5-1-حسابرسی امور مالیاتی

6-1- حسابرسی بانکها ، بیمه ها و موسسات اعتباری

7-1- حسابرسی امور بورس

8-1-ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای خدماتی و بازرگانی

9-1- ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و صنعتی

10-1- ارزیابی سهام و سهم الشرکه بانکها ، بیمه ها و موسسات اعتباری

همچنین شرح صلاحیتها به تفکیک مشخص و درج شده است .

توضیح اینکه از مشخصه های جالب و بجای این صلاحیت ها تعیین سوابق تجربی لازم برای هر یک از صلاحیتها بشرح زیر می باشد :

1-1-صلاحیت پایه طبق مقررات ثبت نام

2-1-لیسانس و فوق لیسانس 5سال و دکتری 3سال سابقه  تجربی عملی موثر در دستگاههای اجرایی (پیش نیاز طبق مقررات ثبت نام )

3-1- لیسانس و فوق لیسانس 5سال و دکتری 3سال سابقه  تجربی عملی موثر در دستگاههای اجرایی (پیش نیاز طبق مقررات ثبت نام )

4-1- لیسانس و فوق لیسانس 5سال و دکتری 3سال سابقه  تجربی عملی موثر در امور تولیدی و صنعتی  (پیش نیاز طبق مقررات ثبت نام )

5-1- 5 سال سابقه  تجربی موثر کارشناسی رسمی وحداقل 3سال سابقه حسابرسی (پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیتهای ردیفهای 1و2و4)

6-1-8 سال سابقه  تجربی موثر کارشناسی رسمی و 3سال سابقه حسابرسی(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیتهای ردیفهای 1و4)

7-1-10 سال سابقه  تجربی موثر کارشناسی رسمی و 3سال سابقه حسابرسی(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیت ردیف 6)

8-1- -------(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیت ردیف 1)

9-1----------(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیت ردیف 4)

10-1-12 سال سابقه  تجربی موثر کارشناسی رسمی و حداقل3سال سابقه حسابرسی(پیش نیاز مستلزم  داشتن صلاحیت ردیف 6)

با توجه به موارد فوق صلاحیتهای ردیفهای 4الی 1شامل رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی ، حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ،ازجمله بنیادها و شهرداریها و سایر موسسات عام المنفعه، حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها ،  سازمانها،و موسسات دولتی و طرحهای عمرانی و حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی با داشتن لیسانس و فوق لیسانس 5سال و دکتری 3سال سابقه  تجربی عملی موثر در دستگاههای اجرایی و امور تولیدی و صنعتی  در بدو ورود اعطا می شود .

با توجه به موارد فوق علت عدم درج و تاکید بر داشتن حداقل سابقه حسابرسی در صلاحیت های 4الی1 مشخص نمی باشد. همچنین با توجه به واقعیتهای حرفه ای حداقل 3سال سابقه حسابرسی برای صلاحیت های ردیفهای 7الی5 هم ناکافی باشد . سابقه کار 3ساله حسابرسی تنها می تواند حسابرس را با بخشی کوچک از مسائل فنی حسابرسی آشنا سازد . کارشناس  رسمی مخصوصا" در امور حسابرسی ،به سطحی از اطلاعات حسابرسی مرتبط با صلاحیت خود نیازمند است که قطعا" سه سال سابقه جوابگوی نیاز و مسئولیت واگذار شده به وی نخواهد بود .موارد فوق در خصوص صلاحیت های 10الی 8 نیز صادق است .بدیهی است سخت گیری اولیه در انتخاب اشخاص جهت سپردن مسئولیت کارشناسی رسمی می تواند به رشد و اعتلای حرفه کمک شایانی بنماید.

منبع اصلی مطلب : محمد هادی حجتی
برچسب ها : حسابرسی ,صلاحیت ,امور ,تجربی ,لیسانس ,موسسات ,سابقه  تجربی ,حسابرسی امور ,نیاز مستلزم  ,سابقه حسابرسی ,مستلزم  داشتن ,نیاز مستلزم  داشتن ,مستلز
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : روخوانی و بررسی صلاحیت های کارشناسی( رشته حسابداری و حسابرسی)