صلاحیت ,انجام ,رتبه ,حسابداری ,اشخاص ,حسابرسی ,اشخاص حقيقي ,امور خدماتي ,صلاحیت کارشناس ,انجام حسابداري ,طرحهاي عمراني ,صنعتي اشخاص حقيقي ,حساب

روخوانی و بررسی صلاحیت های کارشناسی( رشته حسابداری و حسابرسی):

الف - صلاحیت های کارشنا سی در مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلا و کارشناسان قوه قضائیه :

صلاحيت "رتبه 3- انجام حسابداري امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و شركتهاي خصوصي با درآمد كل ساليانه تا سقف بيست ميليارد ريال.انجام حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و شركتهاي خصوصي."

صلاحيت "رتبه 2-  انجام حسابداري امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و شركتهاي خصوصي و دولتي با درآمد كل ساليانه تا سقف دويست ميليارد ريال.انجام حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و اشخاص حقيقي و شركتهاي دولتي. انجام حسابداري طرحهاي عمراني.انجام حسابرسي طرحهاي عمراني".

صلاحيت "رتبه 1-   انجام حسابداري و حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و خصوصي و نهادهاي عمومي در هر سقف مالي. انجام حسابداري و حسابرسي طرحهاي عمراني.ارزيابي سهام و سهم الشركه.حسابداري و حسابرسي و ارزيابي نهادهاي عمومي و وزارتخانه ها، سازمانها، بنيادها، شهرداري و مؤسسات عام المنفعه."

حدود صلاحیت کارشناسی حسابداری و کارشناسی حسابرسی در هر یک از رتبه ها با کلمات " انجام حسابداری" و "انجام حسابرسی" قبل از تعیین محدوه صلاحیت درج  و تفکیک شده است .

حسابداری :

تفاوت انجام حسابداری در رتبه های 3الی 1 شامل تعیین محدوده اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی و سقف درآمد کل سالیانه  آنان می باشد.

در رتبه 3 صلاحیت کارشناس در حسابداری ، "انجام حسابداري امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و شركتهاي خصوصي با درآمد كل ساليانه تا سقف بيست ميليارد ريال"می باشد.

در رتبه 2 صلاحیت کارشناس در حسابداری ، "انجام حسابداري امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي اشخاص حقيقي و شركتهاي خصوصي  و دولتی و با درآمد كل ساليانه تا سقف دویست ميليارد ريال و انجام حسابداري طرحهاي عمراني "می باشد.

تفاوت صلاحیت  رتبه 3و2در اضافه شدن صلاحیت انجام حسابداری دولتی و حسابداری طرحهاي عمراني به صلاحیت رتبه 2 و افزایش 10برابری سقف درآمد کل سالیانه در رتبه 2 می باشد. و ظاهرا" هیچگونه سقفی برای حسابداری طرحهای عمرانی منظور نشده است چرا که بعد از سقف مالی، انجام حسابداری طرحهای عمرانی آورده شده است .

در رتبه 1 صلاحیت کارشناس حسابداری ، فاقد محدویت سقف و در هر سقف مالی است و انجام حسابداري نهادهاي عمومي و وزارتخانه ها، سازمانها، بنيادها، شهرداري و مؤسسات عام المنفعه. همچنین ارزيابي سهام و سهم الشركه به محدوه صلاحیت اضافه شده است .

 

حسابرسی:

تفاوت صلاحیت کارشناس حسابرسی در رتبه های 3الی 1 صرفا" شامل تعیین محدوده اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی می باشد و هیچگونه سقف ریالی برای آن تعیین نشده است

در رتبه 3 صلاحیت کارشناس در حسابرسی ، " انجام حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني اشخاص حقيقي و شركتهاي خصوصي"می باشد.

در رتبه 2 صلاحیت کارشناس در حسابرسی، " انجام حسابرسي امور خدماتي و بازرگاني و توليدي و صنعتي و اشخاص حقيقي و شركتهاي دولتي وانجام حسابرسي طرحهاي عمراني"

می باشد.

تفاوت صلاحیت کارشناس حسابرسی  رتبه 3و2در اضافه شدن صلاحیت انجام حسا برسی  امور تولیدی و صنعتی  و نیز شركتهاي دولتي وانجام حسابرسي طرحهاي عمراني به صلاحیت رتبه 2 ، می باشد .

توضیح اینکه در رتبه 2" شرکتهای خصوصی" حذف شده و ظاهرا"امور تولیدی و صنعتی اضافه شده ،جایگزین و یا معادل سازی شده است .

در رتبه 1به صلاحیت کارشناس حسابرسی ، انجام حسابرسی نهادهاي عمومي و وزارتخانه ها، سازمانها، بنيادها، شهرداري و مؤسسات عام المنفعه. همچنین ارزيابي سهام و سهم الشركه ، اضافه شده است .

توضیح اینکه عمدتا" ،امور کارشناسی ارجاعی توسط مراجع قضایی ،مشمول صلاحیت حسابرسی ،کارشناس  می شود . انجام حسابداری شامل صدور سند،تهیه صورت مغایرت بانکی ،ثبت دفاتر قانونی و مکانیزه و....است و لازم است در هر مورد کار ارجاعی حسابداری و حسابرسی این موارد مد نظر قرارگیرد.این مهم تاثیر 50درصدی دردستمزد کارشناس دارد . دستمزد کارشناسی حسابداری بر مبنای ماده 11تعرفه محاسبه می شود و دستمزد کارشناسی حسابرسی بر مبنای ماده 11و افزایش 50درصدی ماده 25 محاسبه می شود .ازآنجا که هیچ گونه مبنایی برای تعیین صلاحیت ها بشرح فوق اعلام نشده است لذا نحوه اختصاص این صلاحیت ها به کارشناسان با مختصات متعدد موجود از حیث سابقه کار و ....قابل ارزیابی نیست .مثلا" ملاک و مبنای سقف ریالی 20میلیارد و 200میلیارد ( برای رتبه 3و2)در کارشناسی حسابداری و تاثیر مرور زمان بر آن  و نیز نحوه تعیین محدوده اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی و...در کارشناسی حسابرسی مشخص نیست . سوابق تجربی لازم برای انجام کارشناسی حسابرسی در هر یک از رتبه های فوق  نیز تعیین و اعلام نشده است .مشخص بودن مبانی از جمله سوابق تجربی و ... در هر یک از صلاحیت های فوق می تواند از اعمال سلایق شخصی و....جلوگیری نماید. بدون شک ارزیابی و رتبه بندی حرفه ای نه برمبنای امتحان و گزینش که برمبنای تجربه و توانایی و سنجش کمی و کیفی کارهای انجام شده توسط کارشناس در دوره های معین ، کارآیی بیشتری خواهد داشت.

منبع اصلی مطلب : محمد هادی حجتی
برچسب ها : صلاحیت ,انجام ,رتبه ,حسابداری ,اشخاص ,حسابرسی ,اشخاص حقيقي ,امور خدماتي ,صلاحیت کارشناس ,انجام حسابداري ,طرحهاي عمراني ,صنعتي اشخاص حقيقي ,حساب
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پو اس ام اس : روخوانی و بررسی صلاحیت های کارشناسی( رشته حسابداری و حسابرسی)